دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 859
تعداد نظرات : 102

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246

تغییر متن کنا ر سا عت د ر ویند وز

تصمیم د ا رم نکته ا ی را به شما بگو یم که وا قعا جا لب ا ست

 

همه ا ین را می دا نید که د ر تما م ویند وزها یک تا یمر د ر

سمت ر ا ست پا یین صفحه قرا ر د ا رد که سا عت و د قیقه

را به نما یش د ر می آ ورد ، ا گر زبا ن ا صلی سیستم لا تین

با شد با حروف AM  و   PM    و ا گر فا رسی با شد با

حروف  ( ق .ظ ) و  ( ب . ظ )  به  معنا ی قبل ا ز ظهر و

 

بعد ا ز ظهر را نشا ن می د هد .

ا ما شما می توا نید با یک سری  تغییرا ت  به جا ی ا ین

حروف هر کلمه ی د یگری را که ما یل هستید جا یگزین

نما یید .  ( با من همرا ه با شید و با د قت ا ین عملیا ت را

 

ا نجا م د هید ) .

د ر سمت چپ پا یین صفحه بر روی کلمه ی    Start

 

کلیک نما یید ، د ر ستون با ز شد ه روی عبا رت Run

کلیک فر ما یید ، د ر کا د ر با ز شد ه منو ی Run

عبا رت Regedit  را تا یپ نما یید ، Ok  را کلیک

نما یید . د ر ا ین زما ن یک صفحه با ز می شود که

به آ ن رجیستری می گویند .

د ر سمت چپ ا ین صفحه چند فولد ر که علا مت +

د ر کنا ر آ نها هست به چشم می خورد ، روی +

د ومین فولد ر که عبا رت زیر با شد کلیک فرما یید .

HKEY_CURRENT_ USER

د ر ا ین لحظه یک سری زیر مجموعه با ز می شود .

که شما با ید علا مت + کنا ر عبا رت Control Panel

را  کلیک  نما یید ، یک سری دیگر زیر مجموعه با ز

می شود ، د ر میا ن آ نها د نبا ل عبا رت  زیر بگرد ید .

 

International   روی ا ین فولد ر د و تا کلیک سریع

نما یید . حا ل د ر سمت را ست همین صفحه تعد ا د ی

 

عبا را ت مختلف ظا هر می شوند ، د ر میا ن  آ نها به

د نبا ل  عبا ر ت  S1159 بگرد ید ، روی ا ین عبا رت

دو با ر کلیک نما یید . د ر ا ین زما ن یک کا د ر مستطیلی

 

پد ید ا ر می شو د ، که د ر کا د ر تا یپ آ ن عبا رت AM

و یا  ( ق . ظ ) به چشم می خورد ، حا ل شما می توا نید به

جا ی ا ین عبا رت هر کلمه ا ی را که ما یلید تا یپ فرما یید .

بعد ا ز تا یپ کلمه ی مورد نظرتا ن Ok   نما یید .

توجه : این قسمت مربوط به سا عا ت قبل ا ز ظهر می شود.

ا دا مه ،،،،،،،،  بعد ا ز ا ین کا ر مجد د ا د ر هما ن قسمت

د نبا ل عبا رت S2359   بگرد ید ، هما ن عملیا تی که د ر

قسمت با لا ا نجا م د ا د ید مجد د ا روی عبا رت د وم نیز

ا نجا م دهید .

 

سپس صفحه ی رجیستری را ببند ید و د ستگا ه خود را

ری ا ستا رت فر ما یید .

بعد ا ز ا ین هر با ر که به سا عت ویندوز نگا ه نما یید ،

نا م د لخوا هتا ن را مشا هد ه می فر ما یید .

نکته : ا گر د ر ویند وز شما زبا ن فا رسی هم فعا ل

با شد ، می توا نید متن مورد نظرتا ن را به فا رسی

تا یپ نما یید .


X