دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 859
تعداد نظرات : 102

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست....
دسته ها : مناجات
درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد...
دسته ها : مناجات
هیچ کس چیزی را که در دل نهان نکرد،جزکه در سخنان بی اندیشه اش آشکار گشت و در صفحه ی رخسارش پدید آر.
دسته ها : مناجات
و اگر به دیده ی دل بنگری بدانچه از بهشت برای ستایند ، دل برکنی از آنچه در دنیاست، هرچند بدیع و زیباست. از خواهش های نفسانی،وخوشی های زندگانی و منظره های آراسته. فکرتو در می ماند در آهنگ وآوای شاخه ها و برگ های درختان که در کنار نهرهای بهشتی است ، و در آویختن خوشه های لؤلؤ آبدار بر شاخه های درختانی که رشه های آن در پشته های مشک نهان است و رتن این میوه های گوناگون، در غلافها و پوشش های درون. شاخه ها بی رنجی خم گردد و چنانکه چیننده ی آن خواهد در دسترس او بود.خدای به رحمت خود،ما و شما را از آنان گردادند که به دل کوشد تا خود را به منزل های نیکوکاران رساند
دسته ها : مناجات
خدایی که آفریدگان را از هیچ پدید آورد.الگویی نداشت تا بکار برد،ونه مقیاسی از آفریننده ای پیش از خود،تابدان دستور کار کند، و آفریدگان اعتراف دارند بدین حقیقت که سراسر ناتوان و فقیرند ونیازمند حقیر.و اوست که باید بر آنان رحت آرد و به قدرت خو برپایشان دارد. به ما آن نشان دار که دیدیم ، به حکم ضرورت آشکار است. که این نشانه ها بر سناخت او دلیلی استوار است و در آنچه آفریده ، آثار صنعت و حمکت او پدیدار است.چنانکه هر آفریده، اورا برهانی است ، وبر قدرت وحکمت اونشانی. وگرچه آفریده ای باشد خاموش، بر تدبیر او گویاست،وبر وجود پدید آورنده دلیلی رساست.
دسته ها : مناجات
جز آستان توأم در جهان پناهی نیست..
دسته ها : مناجات
در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد...
دسته ها : مناجات
من پرچم هدایتم و پناه گاه پرهیزگاری و جایگاه سخاوت و دریای جودو جوانمردی کو خرد. من صدیق اکبرم و علم خدا هستم و قلب آه خدایم وزبان گویای خدا و چشم خدا ودست خدا هستم. من ریسمان استوار خدایم و کلمه ی تقوایم و امین راز خدایم. من حجت عظمی و آیت نمونه والا و دروازه ی پیامبر مصطفی هستم.من میزان اعمالم.
دسته ها : مناجات
X