دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 859
تعداد نظرات : 102

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246

حذ ف جا سوس د اکیومنت

د ر ویند وز  XP   یک  مورد ی وجود د ا رد به نا م جا سوس

د اکیومنت به ا ین معنی که شما هر گونه عملیا تی را د ر محیط

کا مپیوتر تا ن ا نجا م دهید . بد ون ا ستثنا  د ر آ ن قسمت ذ خیره

می شو د. ا ین قا بلیت فقط سرعت ویند وز شما را پا یین می آ ورد.

به عبا رت سا د ه تر شما د ر وا قع ا ز هر موضوعی د و نسخه

د ا رید . که قطعا نسخه ی د وم به هیچ کا ری نمی آ ید ..

برا ی حذف ا ین جا سوس عملیا ت ذ یل را ا نجا م د هید .

بر روی start کلیک راست کنید properties را انتخاب کنید

پنجره ای باز می شود که در نوار بالایی آ ن گزینه ی start menu

را انتخاب و در سمت را ست بر روی گزینه ی ...customize کلیک کنید

پنجره ای به اسم customize Start Menu باز می شود .

در نوار بالا گزینه ی Advanced را انتخاب کنید حالا در قسمت پایین

صفحه ، گزینه ای با نام :

List my most recently opened documents وجود دارد

که فعال است شما باید تیک را بردارید تا غیر فعال شود سپس

گزینه ی  Apply را بزنید و بعد ا ز آ ن Ok را زد ه و

دستگا ه خود را ری ا ستا رت نما یید .

ا ز ا ین به بعد ا ز د ست جا سوس را حت شده و سرعت

ویندوز شما به نحو چشمگیری با لا می رود .

منتظر ا یمیل ها ی بعد ی ا ین حقیر با شید .

ارا دتمند همه شما عزیزان

اجرای سریع تر برنامه ها

  

با استفاده از یکی از قابلیت های ویندوز XP میتوانید

برنامه های نصب شده بر روی سیستم خود را به شکل

سریع تر اجرا کنید. به عنوان مثال در نرم افزارهایی

مثل Photoshop و Corel Draw که باز شدن آنها

 

مقداری طول میکشد

می توانید این برنامه ها را سریع تر باز کنید.


برای این کار:


بر روی
Shotcut برنامه مورد نظر راست کلیک کنید ،

 

سپس Properties را برگزینید.


سپس به تب
Shortcut بروید. 


اکنون در قسمت
Target به پایان آدرس فایل بروید.


سپس بعد از علامت " پایانی یک
Space بزنید

و دستور prefetch:1/ را تایپ کنید.


در پایان
OK را زده و خارج شوید..

خوا هید دید که برنا مه ی مورد نظرتا ن در یک چشم

به هم زد ن با ز می شود

منتظر ا یمیل ها ی بعدی ا ین حقیر د رزمینه ی آ موزش

کا مپیو تر با شید

شاد وپیروز و تندرست با شید

تغییر متن کنا ر سا عت د ر ویند وزتصمیم د ا رم نکته ا ی را به شما بگو یم که وا قعا جا لب ا ست همه ا ین را می دا نید که د ر تما م ویند وزها یک تا یمر د رسمت ر ا ست پا یین صفحه قرا ر د ا رد که سا عت و د قیقهرا به نما یش د ر می آ ورد ، ا گر زبا ن ا صلی سیستم لا تینبا شد با حروف AM  و   PM    و ا گر فا رسی با شد باحروف  ( ق .ظ ) و  ( ب . ظ )  به  معنا ی قبل ا ز ظهر و بعد ا ز ظهر را نشا ن می د هد .ا ما شما می توا نید با یک سری  تغییرا ت  به جا ی ا ینحروف هر کلمه ی د یگری را که ما یل هستید جا یگزیننما یید .  ( با من همرا ه با شید و با د قت ا ین عملیا ت را ا نجا م د هید ) .د ر سمت چپ پا یین صفحه بر روی کلمه ی    Start کلیک نما یید ، د ر ستون با ز شد ه روی عبا رت Runکلیک فر ما یید ، د ر کا د ر با ز شد ه منو ی Runعبا رت Regedit  را تا یپ نما یید ، Ok  را کلیکنما یید . د ر ا ین زما ن یک صفحه با ز می شود کهبه آ ن رجیستری می گویند .د ر سمت چپ ا ین صفحه چند فولد ر که علا مت +د ر کنا ر آ نها هست به چشم می خورد ، روی +د ومین فولد ر که عبا رت زیر با شد کلیک فرما یید .HKEY_CURRENT_ USERد ر ا ین لحظه یک سری زیر مجموعه با ز می شود .که شما با ید علا مت + کنا ر عبا رت Control Panelرا  کلیک  نما یید ، یک سری دیگر زیر مجموعه با زمی شود ، د ر میا ن آ نها د نبا ل عبا رت  زیر بگرد ید . International   روی ا ین فولد ر د و تا کلیک سریعنما یید . حا ل د ر سمت را ست همین صفحه تعد ا د ی عبا را ت مختلف ظا هر می شوند ، د ر میا ن  آ نها بهد نبا ل  عبا ر ت  S1159 بگرد ید ، روی ا ین عبا رتدو با ر کلیک نما یید . د ر ا ین زما ن یک کا د ر مستطیلی پد ید ا ر می شو د ، که د ر کا د ر تا یپ آ ن عبا رت AMو یا  ( ق . ظ ) به چشم می خورد ، حا ل شما می توا نید بهجا ی ا ین عبا رت هر کلمه ا ی را که ما یلید تا یپ فرما یید .بعد ا ز تا یپ کلمه ی مورد

REGEDIT
با تایپ این دستور رجیستری ویندوز باز میشود.

 CMD
با تایپ این دستور محیط سیستم عامل داس روبروی شما ظاهر می شود.

 PERFMON
با تایپ این دستور برنامه سیستم مانیتور اجرا می شود و در آن جزییاتی در مورد فضای اشغال شده از رم و یا مقدار بازدهی سی پی یو و همچنین مقدار اطلاعات خواننده شده از هارد را برای شما به صورت نمودار بیان می نماید.

 SYSEDIT
با تایپ این دستور ویرایشگر فایل های سیستمی اجرا می شود و می توانید آنها را ویرایش نمایید .متذکر میشویم در صورت تغییرات اشتباه ممکن است سیستم شما بالا نیاید .

 FIREWALL
با تایپ این دستور می توانید دیواره آتش ویندوز خود را فعال ویا غیر فعال کنید . فعال بودن دیواره آتش برای امنیت در شبکه ونیز جلوگیری از ورود هکرها به سیتم شما بسیار موثر است.

 Drwtsn32
با تایپ این دستور برنامه دکتر واتسون اجرا می شود این برنامه در گزارش و همچنین عیب یابی مشکلات نرم افزاری بسیار مفید می باشد .

 NTBACKUP
با تایپ این دستور برنامه گرفتن نسخه پشتیبان بر روی سیستم شما اجرا شده و می توانید از سیستم خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید .

 DISKMGMT
با تایپ این دستور برنامه مدیریت دیسک شما اجرا شده و می توانید با استفاده از آن دیسک سخت خود را مدیریت نمایید ویا هر یک از پارتیشن ها را حذف نمایید . البته اینکار خطرناکی است!!!

 DEVMGMT
با تایپ این دستور میتوانید سخت افزار های نصب شده بر روی سیستم خود را بازبینی نمایید.

 EDUCEDIT
با تایپ این دستور می توانید یک کاراکتر بسازید و یا یک کاراکتر را ویرایش نما یید مثل ساختن یک فونت.

 Services
با تایپ این دستور می توانید یکی از سرویس های ویندوز را لغو نمایید یا یک سرویس جدید به آن اضافه نمایید .

 MSCONFIG
با تایپ این دستور میتوانید نرم افزارهای را که در هنگام بالا آمدن سیستم بر روی قسمت سیستم ترایی ویندوز قرار می گیرند غیر فعال کنید .ضمنا اگر سیستم شما دیر Shut Down می شود به این قسمت سری بزنید.

 

کلید های میانبر در ویندوز XP Esc لغو عملیات در حال انجام.  F1 راهنما.  F2 تغییر نام آیتم (های) انتخاب شده  F3 جستجو.  F4 باز کردن لیست پایین رونده Address Bar  F5 به روز آوری Refresh  F6 مانند کلید Tab بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می کند.  F10 پرش به منو های اصلی یک پنجره مثلFile,Edit,View, ...  F11 پنجره جاری را تمام صفحه می کند. PrintScreen  در ویندوز از کل صفحه نمایش یک عکس می گیرد و آن را در حافظه کلیپ بورد قرار می دهد و ما می توانیم در یک برنامه ویرایش عکس مثل Ms-Paint آن را Paste کنید .  Tab بین اجزای پنجره جاری سوییچ می کند . Space  در حالت مرورگر اینترنت اکسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد .مثل Page Down BackSpace  در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یک مرحله به بالاتر میرود (معادل Up) و در مرورگر اینترنت اکسپلورر معادل Back است.  Home رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.  End رفتن به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور. PageUp  در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا می رود. PageDown  در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پایین می رود.   ترکیبات کلید Ctrl :  Ctrl+q در بعضی از برنامه ها خروج است.  Ctrl+w در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثل Ms-Word, کلا Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-internet Explorer, ... فایل باز شده جاری را می بندد.  Ctrl+e جستجو در مسیر جاری. Ctrl+r  تازه کردن صفحه معادل کلید F5 و Refresh  Ctrl+y وقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم (Undo) این کلید ها یک عمل به جلو می روند (Redo) البته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایکروسافت اینگونه هستند .  Ctrl+i باز کردن قسمت علاقه مندی هاFavorites Ctrl+o  باز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها ، معادل File>Open  Ctrl+p پرینت گرفتن در اکثر برنامه ها. Ctrl+a  انتخاب همه آیتم ها. Ctrl+s  در اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاری .Save  Ctrl+d در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را

افزایش سرعت دانلود  در اینترنت

یکی ا ز مهمترین مسا ئل د ر ا ینترنت سرعت پا یین دا نلود فا یل ها  می با شد

که گا هی آ نقد ر ا ین عمل به طول می ا نجا مد که کا ربر ا ز دا نلو د منصرف

می شود .

بنا بر قولی که دا ده بود م د ر ا ین ایمیل به آ ن می پرد ا زم .

برای بالا بردن سرعت دانلود:

 

بر روی جای خالی از دسکتاپ راست کلیک کنید و Properties را انتخاب کنید.

تب Desktop را  ا نتخا ب کنید .

 

بر روی دکمه Customize Desktop کلیک نما یید .

 

در پنجره باز شده به تب Web   بروید .

 

بر روی دکمه Properties کلیک  کنید .

در پنجره باز شده به تب Download  بروید .

 

سپس تیک گزینه Limit hard-disk usagefor this page to را  بزنید .

 


بعد  مقدار فیلد Kilobytes را به عدد 9.000 تغییر د هید.

در پایان OK را زده و خارج  شوید .

 

این عملیا ت یک عملیا ت جالب و مخفی د ر  ویندوز ایکس پی  است و

واقعاً  سرعت دانلود د ر  اینترنت را افزایش می دهد .

ا را د تمند همه ی شما خوبا ن

برای انجام این کار از منوی استارت بر روی عبارت Run کلیک کنید.

در پنجره ای که باز میشود عبارت زیر را بنویسید:

Shutdown -s -t 01

حال به توضیح پارامترهای این دستور میپردازیم

سویچ -s به معنای shutdown یا همون خاموش کردن است

بجای این سویچ میتوانید از دستور -r به معنی restart استفاده کنید

سویچ -t به معنای تایم یا زمان بوده و عدد مقابل آن زمان مورد نظر را بر حسب ثانیه اعلام میکند.

به مثالهای زیر دقت فرمائید:

Shutdown -s -t 2400

مثال فوق یعنی کامپیوتر بعد از چهل دقیقه خاموش شود.

چهل دقیقه یعنی 2400 ثانیه

Shutdown -r -t 7200

مثال فوق یعنی کامپیوتر بعد از دو ساعت ریستارت شود.

دو ساعت یعنی 120 دقیقه که برابر است با 7200 ثانیه

ایجاد نیم فاصله در مایکروسافت Word

از مشکلات عمده ای که بسیاری از کاربران هنگام تایپ فارسی با آن روبرو هستند ایجاد نیم فاصله بین حروف یا کلمات است (نیم فاصله ، نصف فاصله ای است که توسط دکمه Space وارد می نمایید و به منظور نزدیکی بیشتر حروف در موارد خاص استفاده میشود). عمدتاً بسیاری از کاربران برای حل این مشکل از نرم افزارهای اصلاح صفحه کلید استفاده میکنند ، اما راه بسیار ساده تری نیز توسط خود Microsoft Word و تنها با بهره گیری از یک کلید ترکیبی  وجود دارد. هم اکنون قصد داریم به معرفی این ترفند بپردازیم.

 برای اینکار:

کافی است هنگامی که متن فارسی را تایپ میکنید کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+4 را همزمان وارد نمایید.
خواهید دید که یک نیم فاصله ایجاد شده است و میتوانید ادامه تایپ را انجام دهید

 

اینترنت فوق سرعت چیست؟سرعت بالا:بافن آوری Adslسرعت اینترنت دهها برابر سرعت Dialupخواهد بود.عدم اشغال خط تلفن :یکی دیگر از مزیتهای Adslاشغال نکردن خط تلفن می باشد که به کاربر این امکان را می دهد تامکالمه تلفن واتصال به اینترنت رابه طورهمزمان داشته باشد.اتصال دائم به اینترنت : بااین فن آوری شما می توانید بصورت دائم و24ساعته به اینترنت متصل باشید.عدم پرداخت هزینه تلفن : دراین  تکنولوژی هنگامی که ازاینترنت استفاده می کنید ،هزینه تلفن برای شما منظورنخواهد شد.پشتیبانی مطمئن : شرکت پردازندگان با داشتن کادری مجرب همواره سعی نموده تابهترین پشتیبانی رابه مشترکین خود ارائه دهد.قیمت مناسب وعالی برای هرنوع مصرف کننده : بامراجعه به لیست خدمات ما بهترین سرویس را می توانید بسته به نوع کاربرد خود انتخاب کنید .مزایای جانبی استفاده ازاینترنت Adsl گروه پردازندگان به شرح ذیل می باشد :-دسترسی به اینترنت پرسرعت (تا40برابر سرعت Dail up)-عدم نیازبه کابل اختصاصی جدید (استفاده ازخط تلفن )-عدم نیاز به شماره گیری برا ی اتصال به اینترنت -ارتباط پرسرعت بدون اشغال نمودن خط تلفن شما -استفاده همزمان ازاینترنت درحین مکالمه تلفن -ارتباط پرسرعت برای ایجاد شبکه مجازی خصوصی VPN -ارتباط پرسرعت برای مصارف ویدیووصوت وویدیوکنفرانس (بدین گونه که می توانید بدون هیچگونه مکثی تصویر مورد نظرخود را بصورت Online تماشا نمائید.-اتصال 24ساعت بدون نیازبه شماره گیری( بدین نحوه که پس ازراه اندازی سرویس ،شمادیگر نیازی به شماره گیری نداریدوفقط کافی است پس ازاتصال پورت ADSLبه روی گزینه اینترنت Explorer کلیک کنید)-حق اشتراک ثابت ماهانه -نصب سریع وآسان -استفاده خدمات،جهت کلیه اشخاص حقوقی (منجمله شرکتها):ازطریق تماس باامورمشترکین گروه جهت کارشناسی مصرف به صورت رایگان انجام می پذیرد.چگونه این خدمات را دریافت کنیم؟جهت دریافت این خدمات،ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که منطقه مخابراتی شما این سرویس راپوشش می دهد، جهت این کارباامورمشترکین گروه ،با شماره تماس 88336488-88336487- 88004967با ماتماس حاصل نمائید پس ازآن آخرین  قبض پرداختی تلفن به همراه کپی شناسنامه صاحب خط و کپی کارت ملی را به آدرس دفترامورمشترکین گروه به آدرس:تهران- یوسف آباد-خیابان فتحی
آموزش نرم افزار پارتیشن مجیک (2) منوی Disk یر منوهای این منو با انتخاب نام دیسک ( Disk 1 یا Disk2 ) در بخش لیست پارتیشنها فعال می گردد . منوی اول Delete All Partitions.. تمام پارتیشن های دیسک انتخاب شده را پاک می کند . منوی دوم Properties اطلاعاتی در مورد دیسکت انتخاب شده به ما می دهد . در اینجا هم می توانید گزینه هایی همانند گزینه های موجود در بخش Pereferences را مشاهده نمایید . ـ منوی Partition Browse  بااین گزینه می توانید بدون خروج از برنامه از اطلاعات موجود در پارتیشن انتخاب شده مطلع شوید . Move / Resize از گزینه می توانید اندازه پارتیشن انتخاب شده را بوسیله نوار لغزنده بالای صفحه یا وارد نمودن اعداد مشخص در فیلدها کم یا زیاد کنید . ( قبل از انجام این کار ، باید از طریق گزینه Windows Defragmenter در منوی Partition عمل دفراگ درایوهای مورد نظر را انجام دهید . ) برای Move نمودن یک پارتیشن باید فضایی که برای پارتیشن دیگری اختصاص داده نشده باشد در نزدیکی پارتیشن مذکور وجود داشته باشد . اگر چنین چیزی موجود نباشد پارتیشنی را دارای فضای خالی می باشد کوچکتر نمایید و آنگاه پارتیشنی را که می خواهید Move کنید به آن قسمت خالی که با کوچک نمودن پارتیشن حاصل شده است انتقال دهید . حواستان باشد که عمل Move را در مورد پارتیشن BOOT یا Active انجام ندهید . بخش انتخاب مربوط به Cluster size فقط برای سیستم فایل های 16 و 32 می باشد . Cluster size سیستم فایل های NTFS را از طریق منوی Partition . Advanced . Resize Clusters. انجام دهید . Copy : بااین گزینه می توانید یک پارتیشن دیگر عیناً و همانند پارتیشن انتخاب شده بسازید . برای این کار شما به فضایی هم اندازه یا بیشتر از فضای پارتیشن انتخاب شده نیاز دارید . در پنجره مربوطه و در لیست پایین دیسکی راکه می خواهید کار کپی را برروی آن انجام دهید مشخص کنید . اگر چنانچه پارتیشنی که کپی نموده اید ظرفیت آن کمتر از ظرفیت فضای آزاد بر روی دیسک است می توانید یکی از گزینه های Beginning of free space ( از ابتدای فضای آزاد ) یا End of free space( از انتهای فضای آزاد ) را به دلخواه خود انتخاب نمایید ، ( پیش فرض برنامه از ابتدای فضای آزاد می باشد ) . اگر چنانچه گزینه مذکور را از انتهای فضای آزاد انتخاب نمودی

سوال: چگونه از گروههای ناخواسته اینترنتی خارج شویم؟

برای خارج شدن از گروههای ناخواسته اینترنتی مراحل زیر را دنبال کنید:

اول به آدرس زیر رفته و اگر لوگین نبودین با مشخصات یاهوی خودتون لوگین کنید

http://groups. yahoo.com

بعد از لوگین کردن به لینک زیر بروید:

My Groups

این لینک در بالای صفحه سمت راست قرار دارد.

سپس رو لینک Manage کلیک کنید. این لینک در بالای صفحه سمت چپ واقع شده است.

در صفحه بعدی روی لینک Edit Groups که در بالای صفحه سمت چپ قرار دارد کلیک کنید.

در این قسمت سمت راست صفحه چک باکسهائی قرار دارند که عنوان Leave در بالای صفحه نوشته شده است. هر گروهی که ناخواسته است ، کافی است باکس آن را تیک کرده و در نهایت پائین صفحه روی دگمه Save Changes کلیک کنید تا از آن گروهها خارج شوید و ایمیلهای ناخواسته برای شما ارسال نگردد.

 

............................................................................

غیر فعال کردن Document Shared در ویندوز اکس پی

از منوی Start روی Run کلیک کرده و عبارت زیر را در آن وارد کنید

regedit

سپس Enter کرده و در پنجره ویرایش رجیستری مسیر زیر را باز کنید

HKEY_LOCAL_MACHINE/ SOFTWARE/ Microsoft/ Windows/CurrentV ersion/Explorer
MyComputer/NameSpac e/DelegateFolder s

حالا عبارت زیر را حذف کنید

{a47-3f72-44a7- 89c5-5595fe6b30e e { 59031

X